Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Woondesign 

 

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst rechtstreeks of  via onze Website en bevat  belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.
Deze voorwaarden worden op eenvoudige vraag naar U toegestuurd.
Enkel en alleen onze algemene voorwaarden zijn van toepassing. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan tegenstrijdige voorwaarden die op documenten uitgaande van de klant voorkomen en erkent dat huidige algemene voorwaarden prevaleren op eventuele voorwaarden van de klant, ongeacht of deze voorafgaandelijk of navolgend aan onze offerte werden ter kennis gebracht.

Definities

 1. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)gevestigd te Ieper en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer BE0740.471.472  onder de naam Woondesign BV
 2. Website: de website van Woondesign te raadplegen via www.woondesign.be en alle bijbehorende subdomeinen. 
 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign)  en/of zich geregistreerd heeft op de Website. 
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)slechts bindend, indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de levering en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 4. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)behoud zich het recht voor haar levering – en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Prijzen / informatie en levering.

 1. Alle op de Website van Woondesign  afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd  tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken  of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 4. Alle vermelde prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 21 % BTW.
 5. Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet  aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 6. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
 7. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
 8. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt , de door ons opgegeven leveringstermijnen alsook de ingevulde leveringstermijn door de klant op onze opdrachtbevestiging zijn slechts benaderend en worden enkel ter titel van inlichting opgegeven. Deze houdt voor ons slechts een middelenverbintenis in en geen resultaatverbintenis. Geen enkele vertraging om welke reden dan ook, kan aanleiding geven tot het eisen van schadevergoedingen en/of boeten en/of interesten. De klant verzaakt bijgevolg  aan aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 9. In het kader van de regels van de verkoop op afstand  zal Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)bestellingen tenminste binnen de 30 arbeidsdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is door het niet meer op voorraad zijn of niet meer leverbaar is of er is om een of andere reden  vertraging , of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 30 arbeidsdagen  na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 10. Aan de leveringsplicht van Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)zal , behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de geleverde goederen een keer aan de afnemer zijn aangeboden.
  Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie , tot volledig  bewijs van het aanbod tot levering.
 11. Alle op de internetsite genoemde termijnen zij indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 
 3. Indien er sprake is van een consumentenverkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand(artikel 7:5 BW)heeft de afnemer het recht (een deel van ) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)heeft teruggezonden  is de koop een feit. Indien U een bestelling plaatst bij Woondesign BV, (Handelend onder de naam Woondesign) dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign). Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) houdt zich aan de wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
 4. Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 5. Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van de lijst te verwijderen.
 6. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 7. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren .
 8. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)is ontvangen, stuurt Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)s gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 arbeidsdagen geleverd worden.
 4. Indien Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 7 dagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product op zijn kosten te retourneren.
 8. Alle afbeeldingen ; foto’s, tekeningen etc.;o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) gelden slechts bij benadering , zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Deze mogen evenmin gebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign). In het geval toestemming verleend wordt moet de bron vermeld worden.

Zichttermijn / Herroepingsrecht

  1. Klant heeft het recht, overeenkomstig de Wet  op verkopen op Afstand(artikel 7:5BW)de op afstand gesloten Overeenkomst met Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) binnen 14  kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen maar na melding (een gedeelte ) of het volledige product, kosteloos te retourneren de afnemer heeft dan nog 14 dagen tijd om het product daadwerkelijk terug te sturen . De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 
   Echter bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. In dien de afnemer  na afloop van deze termijn zich niet heeft aangemeld, is de koop een feit. 
 1. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant en dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. De klant dient te bewijzen dat de geretourneerde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door een bewijs van postbezorging. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele of gedeeltelijke bestelling zijn voor rekening van de Klant .
 2. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel ven een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dienen te geschieden in de originele verpakking(inclusief accessoires en documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de  vorige zin, draagt Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendingskosten van de afnemer wordt terugbetaald. 
 3. Het terugzenden van de goederen komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 4. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het schriftelijk de reden van herroeping (digitaal) te zenden aan Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) ,of op andere ondubbelzinnige wijze aan Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het document voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
  Producten kunnen geretourneerd worden aan:
  Woondesign Stationsstraat 33 te Ieper. .
 5. De Klant betaald integraal de kosten verbonden aan een retourzending. 
 6. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en de te volgen procedure vermeld.

Betaling

Klant dient betalingen aan Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen.Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign)is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
Al onze facturen zijn netto contant betaalbaar zonder korting op onze maatschappelijke zetel, tenzij anders vermeld op de factuur zelf. Bij volledige of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder waarschuwing  en/of ingebrekestelling worden deze vermeerderd met een verwijlinterest van 8.5% per jaar tot de volledige betaling  met een minimum schadebedrag  van 10%  zelfs bij de toekenning van termijn van respijt en dit onverminderd ons recht om de werkelijke geleden schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te vorderen. Wij behouden ons het recht voor om, tijdens de uitvoering van de opdrachtwaarborg tot betaling van de klanten te eisen. Gebrek aan tijdige waarborg geeft ons het recht alle verbintenissen te schorsen en te annuleren zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant een schadevergoeding zal eisen, en onveranderd ons recht op schadevergoeding. Bij enige wanbetaling, faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of uitstel van betaling of in vereffeningsstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge  achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, persberichten over slechte solvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, of verkoop, overdracht, in pandgeving of inbreng in een maatschappij van het handelsfonds of de uitrusting van de klant of als de klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen , van rechtswege opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling verreist is en ondanks voor toegestane betalingsvoorwaarden en /of het trekken van wissels/orderbrieven en/of  overeengekomen gespreide uitvoeringen van de opdracht en hebben wij het recht al onze verbintenissen te schorsen of de overeenkomst te verbreken zonder tussenkomst van  de rechter met een aangetekende brief , zonder dat de klant enige schadevergoeding kan vragen, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Het trekken van wissel of check geldt slechts als betaling  op de dag dat wij onvoorwaardelijk  het wissel of chequebedrag  ontvangen hebben. De klant zal geen waarborgen aftrekken bij betaling van facturen, zelfs bij betwisting zal de klant zijn betaling niet schorsen. Alle protest-bank en discount-kosten zijn ten laste van de klant.
Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopsprijs en aanhorigheden blijven de goederen, diensten en bijhorende of aanvullende documenten onze eigendom. Het is de koper niet toegestaan de goederen, diensten en bijhorende of aanvullende documenten over te dragen zolang de koopprijs niet volledig is vereffend.

Garantie en conformiteit

 1. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften
 2. Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)geeft 2 jaar garantie op alle soorten Led Lampen en 2 jaar op Led transformatoren en Led Buitenlampen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 7 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign) daarvan schriftelijk in kennis te stellen. 
 4. Indien Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.
 5. De garantie op al onze Led artikelen is Niet geldig wanneer:
  1. Led lampen die niet dimbaar zijn toch op een dimmer installatie aansluit ook al worden ze niet gedimd.
  2. Led lampen op een volledig gesloten armatuur monteert (zonder enige verluchting koeling)
  3. Led lampen op 12 volt op een verkeerde of geen led transformator aansluit.
  4. Led lampen verkeerd aansluit op het stroomnet of transformator of door middel van eender welke kortsluiting
  5. Led lampen voor binnen ook buitenhuis aansluiten 
  6. Led lampen zonder originele verpakking  en zonder duidelijk aankoopbewijs/stortingsbewijs

Aansprakelijkheid

Wij nemen geen enkele aansprakelijkheid of vergoedingsplicht op voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou lijden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade geleden door de klant  voor beslissingen genomen door de klant op de door ons  voorgestelde materialen  en of adviezen. De klant is verantwoordelijk voor de plaatsing  en het correcte gebruik en toepassing van de geleverde goederen conform de geldende regels der kunst en goed vakmanschap. De klant verbindt er zich toe om de gebruiksaanwijzingen te volgen  en deze uit te voeren wanneer het goederen betreft waarbij een gebruiksaanwijzing aanwezig is .Wij zijn onder geen enkele omstandigheid  aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade zoals productieverlies of winstderving .

Eigendomsvoorbehoud

Tot op het ogenblik van de volledige betaling van de koopprijs en aanhorigheden blijven de goederen , diensten en bijhorende of  aanvullende documenten onze eigendom. Het is de koper niet toegestaan de goederen, diensten en bijhorende of aanvullende documenten over te gedragen  zolang de koopprijs niet is betaald.

Klachtenprocedure

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de 7 dagen volledig en duidelijk omschreven ingediend worden bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. De bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen de 14 dagen gerekend vanaf datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangsten een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Woondesign BV(Handelend onder de naam Woondesign). 
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op , tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten vervangen of repareren
 7. De Klant ontvangt zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

Woondesign BV (Handelend onder de naam Woondesign)verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.
Indien U een bestelling plaatst bij Woondesign, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Woondesign. Woondesign houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden .
Woondesign respecteert de privacy van zijn klanten, gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
Woondesign maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailinglijst bevat instructies om uzelf van de lijst te verwijderen.

Toepasselijke rechtsbevoegdheid

 1. Op alle door ons gesloten overeenkomsten en de daaruit rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende geschillen is het Belgisch recht van toepassing 
 2. Onder schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat..

Voorwaarden cadeaubonnen 

 1. Woondesign - cadeaubon heeft een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van aankoop
 2. Het bedrag kan in meerdere keren besteed worden
 3. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Woondesign BV
Stationsstraat 33
8900 Ieper .

GSM 0476/79 63 19

[email protected]